Total Pageviews

Wednesday, August 15, 2018

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu

Vinni vallamajas Pajusti alevikus üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12 alljärgnevatel kuupäevadel:  22 august;  5, 19 september; 3, 17, 31 oktoober; 14, 28 november; 12  detsember.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni 3 tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).
Tel. 5248 963, e-post  :  aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal 

Vallavalitsus uurib rahva arvamust valla edasiste arengute kohta

Vinni Vallavalitsus on koostamas valla arengukava aastateks 2019-2030. Arengukava määratleb Vinni valla arenguvisiooni ja -suunad ning strateegilised eesmärgid, samuti vajalikud tegevused ning ressursid eesmärkide saavutamiseks.
Arengukava koostajate jaoks on oluline ka vallaelanike arvamus, sestap algatas vallavalitsus oma kodulehel küsitluse vallaelanike seas.
Küsimusi on viis:
Kas oled rahul elu-oluga Vinni vallas?
Kas soovitaksid Vinni valda elukohana oma tuttavatele ja sõpradele?
Millised on Vinni valla arengueeldused, mis võimaldavad elu vallas paremaks muuta?
Millised on kolm olulisemat lahendamist vajavat probleemi vallas?
Milliseid ideid võiks ellu viia, et valla tuntust tõsta, elu-olu edendada?
Vallavalitsus on tänulik igale vastajale, kes leiab aega meile oma tagasisidet saata.
aega vastata meie küsimustele valla edasiste arengute kohta.
Vastamiseks on vajaik sisse logida ID-kaardi või ID-mobiiliga.
Küsitlus on leitav http://www.vinnivald.ee/kusitlus

Uljaste 550